Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

controlhp
2980 9333 500
Reposted fromwielebna wielebna viaarchitect architect
3080 7c4b

February 20 2017

controlhp
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
controlhp
9302 221a
Reposted fromlost-in-space lost-in-space vianitrovent nitrovent
controlhp
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viarenioo renioo
controlhp
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaunmadebeds unmadebeds
controlhp
3511 c56e
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajethra jethra
controlhp
4574 9eef
Reposted fromDennkost Dennkost
controlhp

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viacichystuKot cichystuKot
controlhp
7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaDennkost Dennkost
controlhp

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viaDennkost Dennkost

February 15 2017

controlhp
5661 ed40
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
controlhp
Reposted fromthetemple thetemple
controlhp
6324 563a
Reposted fromdarthsadic darthsadic viasofias sofias
controlhp
controlhp
1894 804c
Welcome_back_soup....WELCOME_BACK:D
controlhp
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaratmani ratmani
controlhp
Detroit before and after
Reposted fromfabs3 fabs3 viakrolfasolek krolfasolek

February 14 2017

controlhp
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viapapaja papaja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl