Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

controlhp
3365 835d 500
Reposted fromtfu tfu viamemesjasz memesjasz

May 23 2018

controlhp
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viazupa-z-nietzschego zupa-z-nietzschego
7781 50db
Reposted fromakanes akanes viaunmadebeds unmadebeds
2562 7964 500
Reposted fromvronk vronk

May 21 2018

controlhp
4309 ab45 500
Reposted fromDennkost Dennkost

May 12 2018

controlhp
6996 0567 500
Reposted fromwishnia wishnia viagreggles greggles
controlhp
4382 5949 500
controlhp
2788 f06f 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaDennkost Dennkost

May 07 2018

controlhp
Reposted fromFlau Flau viaFredFuchs FredFuchs
controlhp
6093 f52c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamagolek22 magolek22
controlhp
4631 1ab6
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
controlhp
3431 c9cd 500
Reposted fromczinok czinok viadusielecc dusielecc

May 02 2018

8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaiamnotarobot iamnotarobot
controlhp
8597 a038 500
Reposted fromfungi fungi viasoundaddicted soundaddicted
controlhp
9084 7b59 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatatze tatze
controlhp
Reposted fromNathanae Nathanae viaLogHiMa LogHiMa

May 01 2018

controlhp
6943 0a63 500
Reposted frompiehus piehus vialovekillsslowly lovekillsslowly

April 30 2018

controlhp
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viaprzekleta przekleta
controlhp
4776 e1cf 500
Reposted fromNothingButMe NothingButMe viapuszka puszka
controlhp
Reminisce by goodbearcomics.com
Reposted fromvolldost volldost viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl