Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

controlhp
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie! ”
— Astrid Lindgren
Reposted frommerkaba merkaba viamadadream madadream

October 27 2018

controlhp
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed via1901 1901
controlhp
Reposted fromFlau Flau viajudysza judysza
controlhp
3548 87d0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaarchitect architect
controlhp
8437 2db9 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaarchitect architect

October 26 2018

controlhp
1016 e781
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaunds aunds
controlhp
Reposted fromDennkost Dennkost
controlhp

October 20 2018

controlhp
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viazupacebulowa zupacebulowa
controlhp
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viawielebna wielebna

October 19 2018

controlhp
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
controlhp
7563 6571 500
Reposted frommeem meem viastraycat straycat
controlhp
3347 02b6 500
Kkkatowice. 
Reposted fromsarazation sarazation viaarchitect architect

October 17 2018

controlhp


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viaapatyczna apatyczna
controlhp
5817 e386 500
Reposted fromoll oll viaapatyczna apatyczna
controlhp
Reposted fromFlau Flau viaabl abl
controlhp
3360 9115 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaselen34 selen34
controlhp

October 16 2018

9658 9379 500

gohth:

not to be a nerd but it’s so crazy how he (Bernini) really did that from cold hard stone……. truly a spectacle, truly breathtaking, an honor to behold

Reposted fromtwice twice viagreggles greggles

October 15 2018

1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl